Geológia

Paleontologicko-geologické zaujímavosti.

http://www.paleoklub.blogspot.com/

RNDr. Ján Grech - geologický prieskum pre stavebné účely, hydrogeologický prieskum pre zabezpečenie zdrojov pitných a úžitkových vôd, realizácia vrtaných studní a mikropilót.

http://penetra.sk/

Nitrianske dobrovoľné združenie záujemcov o mineralógiu, geológiu, paleontológiu a príbuzné vedné disciplíny.

http://www.geoklub.estranky.sk/

Geologický, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum. Hydrogeologické posudky pre vypúšťanie z ČOV. Prieskum ložísk nerastných surovín, vŕtanie studní a posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

http://www.progeo.sk/

Informačná stránka o kameňoch, ktorá popisuje vlastnosti hornín a minerálov z geologického hľadiska. Horniny a minerály rozdelené do kategórií - červené, oranžové, žlté, azúrové, fialové, modré a kamene presahujúce hranicu dúhy.

http://kame%C5%88.eu/

Polodrahokamy - drahé kamene a minerály.

http://vzacne-kamene.webnode.sk/

Banícka minulosť a súčasnosť Slovenska, pamiatky na ťažbu v podobe starých banských diel – šachty, štôlne, haldy a závody na úpravu rúd, ložiská vzácnych kovov, nerastov a pestrá škála mineralizácií.

http://www.montanistika.sk/

Spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody.

http://www.hydrofen.sk/

Webstránka popredného slovenského mineralóga poskytujúca najmä informácie o mineráloch a meteoritoch Slovenska. Stránka obsahuje aj veľké množstvo odkazov na stránky o mineráloch, mineralogické zbierky, múzeá, organizácie, kluby, časopisy a pod.

http://www.ozdinminerals.com/